1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor SPZOZ w Nowej Soli – zwany dalej Dyrektorem Zakładu. Dyrektor podejmuje samodzielne decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor Zakładu korzysta z opinii właściwych organów, organizacji w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. Zarządzając Zakładem Dyrektor realizuje w szczególności jego funkcje:
 1. lecznicze,
 2. ekonomiczno-finansowe,
 3. techniczno-eksploatacyjne.

W strukturze organizacyjnej Zakładu funkcje wymienione w pkt. 2 realizowane są w poszczególnych pionach. Dyrektor zarządza Zakładem przy pomocy:

 1. Dwóch zastępców:
  a) Głównego Lekarza Szpitala, który bezpośrednio kieruje pionem leczniczym,
  b) Zastępcy do spraw Administracyjno-Ekonomicznych, który kieruje pionem administracyjno-ekonomicznym.
 2. Głównego Księgowego, który kieruje pionem ekonomiczno-finansowym,
 3. Ordynatorów Oddziałów, kierujących oddziałem, działem,
 4. Głównej Pielęgniarki Szpitala,
 5. Kierowników sekcji (komórek organizacyjnych Zakładu),
 6. Pielęgniarki Epidemiologicznej,
 7. Informatyka,
 8. Radców Prawnych,
 9. Stanowisko ds.:
  a) BHP i Ppoż.,
  b) Społecznego Inspektora Pracy,
  c) Obronnych,
  d) Kontroli Wewnętrznej.
 10. Kapelana Szpitalnego.

Organy, instytucje kolegialne doradcze i opiniujące powołane w SPZOZ
Przy SPZOZ działają następujące organy i instytucje kolegialne:

 1. Rada Społeczna, która jest organem:
  - inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego tj. Rady Powiatu Nowosolskiego,
  - doradczym Dyrektora SPZOZ, czas trwania jej kadencji określa Statut SPZOZ.
 2. Rada Ordynatorów będąca organem: doradczym i opiniodawczym Dyrektora SPZOZ i przez niego powołanym.
 3. Stałymi instytucjami kolegialnymi powołanymi przez Dyrektora SPZOZ są:
  a) Komitet ds. Terapeutycznych, Nadzoru Nad Jakością Kształcenia Podyplomowego Lekarzy i Analiz Skuteczności Leczenia, którego zadaniem jest optymalizacja efektów leczniczych chorych hospitalizowanych w tutejszym Szpitalu i przyjmowanych w poradniach specjalistycznych oraz zapewnienia wysokiej jakości działalności dydaktycznej i leczniczej w ramach prowadzonych w Szpitalu specjalizacji lekarzy,
  b) Szpitalny Zespół ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń Szpitalnych, którego zadaniem jest stałe monitorowanie, ustalanie źródeł i sposobów likwidacji zakażeń szpitalnych oraz wdrażanie działań zapobiegawczych ich powstawaniu, a także szerzeniu.
  c) Zespół ds. Analiz Zgonów, zajmujący się oceną statystyczną przyczyn zgonów w SPZOZ w celu opracowania wniosków mogących stanowić podstawę do wprowadzenia standardów postępowania usprawniających proces terapeutyczny,
  d) Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy , której zadaniem jest przeprowadzanie okresowych przeglądów warunków pracy, ocena bezpieczeństwa i higieny pracy oraz formułowanie wniosków dotyczących ich poprawy,
  e) Zespół Roboczy ds. Oceny Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy, który szacuje, wartościuje i określa sposoby zmniejszenia ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.


Archiwalny rejestr zmian informacji powyższego wpisu >>>