1. Wszelka korespondencja przychodząca do Szpitala odnotowywana jest w Dzienniku Korespondencyjnym, następnie kierowana przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia. Korespondencja wychodząca na zewnątrz również podlega ewidencji.
  2. Wyjaśnień na temat świadczeń leczniczych udzielają ordynatorzy oddziałów.
  3. Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor.
  4. Organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych określa regulamin pracy i regulamin organizacyjno-porządkowy.


Archiwalny rejestr zmian informacji powyższego wpisu >>>