1. Decyzje w sprawie zatwierdzenia statutu, zmian do statutu i innych zadań wynikających z Ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz.408 ze zmianami) podejmuje Rada Powiatu Nowosolskiego w drodze uchwał.
  2. Rada Społeczna jako organ inicjujący i opiniodawczy Rady Powiatu Nowosolskiego oraz organ doradczy Dyrektora przedstawia wnioski i opinie w sprawach dotyczących Szpitala, w drodze podejmowanych uchwał.
  3. Dyrektor podejmuje i zatwierdza system aktów prawa wewnętrznego: zarządzenia, regulaminy, instrukcje.
  4. Dyrektor przedkłada Radzie Społecznej Szpitala wnioski dotyczące funkcjonowania Szpitala. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do podmiotu, który utworzył zakład.


Archiwalny rejestr zmian informacji powyższego wpisu >>>