Dyrektora Szpitala powołuje i odwołuje Rada Powiatu Nowosolskiego.

Główny Lekarz Szpitala zatrudniony jest na zasadzie kontraktu a Z-ca Dyrektora na podstawie umowy o pracę.

Dla kierowniczych stanowisk medycznych (Kierownik Oddziału, pielęgniarka oddziałowa ) zawarcie kontraktu lub umowy o pracę poprzedzone jest konkursem.

Pozostałe stanowiska kierownicze obsadzane są na zasadzie umowy o pracę.

Kadra kierownicza wykonuje swe zadania zgodnie z powierzonym zakresem czynności oraz zasadami określonymi w Regulaminie Pracy i Regulaminie Organizacyjno-Porządkowym.

Archiwalny rejestr zmian informacji powyższego wpisu >>>